Podnikatelia, Farmári, umelci, športovci

Kanada ponúka jednoduchú možnosť emigrácie pre osoby s praxou, ktorá by mohla byť prínosom pre Kanadu

Podmienky programu pre podnikateľov:

 • mať inovatívny podnikateľský zámer s cieľom zrealizovať ho v Kanade
 • ovládať jazyk (anglický alebo francúzsky) na úrovni primeranej oblasti podnikania
 • mať minimálne ročné pomaturitné vzdelanie
 • čistý register trestov
 • dobrý zdravotný stav

 

Podmienky programu pre umelcov, športovcov a ich podporný tím:

  • Splniť v období posledných piatich rokov jednu z nasledujúcich podmienok:
  1. minimálne dvojročnú prax ako samostatne zárobkovo činná osoba (nie zamestnanec) v umeleckej alebo športovej oblasti
  2. minimálne dvojročnú prax ako zamestnanec v umeleckej alebo športovej oblasti, pričom činnosť bola vykonávaná na medzinárodnej úrovni
  3. kombináciu dvoch ročných praxí z horeuvedených možností
   • mať dostatočné finančné prostriedky na štart v Kanade
   • čistý register trestov
   • dobrý zdravotný stav

   Medzi členov podporného tímu patria:
   pri umelcoch: knihovníci, reštaurátori, kurátori, archivári, editori kníh a časopisov, učitelia hudby, tanca a umenia, prekladatelia, tlmočníci, producenti, choreografi, umeleckí riaditelia, technici vo vysielaní, technici audiovizuálneho nahrávania, hlásatelia,  podporný tím pri filmovaní, fotografovaní a vysielaní, interiéroví dizajnéri, kostyméri, make-up artist a podobne.       
   pri športovcoch: tréneri, vyhľadávači talentov, športoví porotcovia, športoví inštruktori, plaveckí záchranári a podobne

    

   Podmienky programu pre farmárov:

   • mať v období posledných piatich rokov minimálne dvojročnú prax v riadení farmy
   • mať záujem kúpiť a riadiť farmu v Kanade
   • mať dostatočné finančné prostriedky
   • čistý register trestov
   • dobrý zdravotný stav

   Medzi farmárov sa okrem manažérov rastlinnej alebo živočíšnej výroby radia aj ovocinári, vinohradníci, pestovatelia stromov, kvetov a-tiež manažéri rybích fariem.